Obchodní podmínky

 

 

 

 I. Základní ustanovení

 

I.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti CQ Fashion s.r.o., se sídlem Žirovnická 3133/6, Záběhlice 106 00 Praha 10, identifikační číslo: 09960228, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovnou značkou. C 345402 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.coque.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

I.2. Pokud kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá kupující, který není spotřebitelem, tedy v souladu s § 419 občanského zákoníku člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (dále jen „spotřebitel“), nepoužijí se na kupní smlouvu ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou takto označená přímo v textu obchodních podmínek, nebo příloh, které jsou součástí obchodních podmínek

I.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

I.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

I.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 II. Uživatelský účet

 

II.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

II.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

II.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

II.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

II.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující porušuje své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

II.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. Uzavření smlouvy

 

III.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

III.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.

III.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

III.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (vytvoří objednávku) ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

III.5.1. Informace o nakupovaném zboží (na e-shopu označujete zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“).

III.5.2. Informace o Ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží. Tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného zboží, a způsobu jeho doručení a platby.


III.5.3. Identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

III.6. V průběhu tvorby objednávky může kupující až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončí. Před stiskem tlačítka musí, ale ještě kupující potvrdit „seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami“, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

III.7. Objednávku kupujícímu v co nejkratší době poté, kdy nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na e-mailovou adresu kupujícího zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

III.9. Mohou nastat i případy, kdy kupujícímu nebudeme moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů zboží, než kolik je z naší strany umožněno, případně i při chybě v softwaru spojeném se skladem zboží. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme objednávku potvrdit, budeme kupujícího kontaktovat o dalším postupu.

III.10. V případě, že v rámci e-shopu (webové stránky) nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni kupujícímu zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy kupující již obdržel potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takové situaci kupujícího budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme kupujícímu nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku kupující potvrdí.

III.11. V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, kupujícímu vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

III.12. V případě, že kupující má zřízen uživatelský účet, může učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje kupujícího.

III.13. V některých případech umožňujeme na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby kupující v rámci návrhu objednávky (objednávkového formuláře) vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude kupujícímu zboží poskytnuto se slevou.

III.14. V případě, že kupující zvolí platbu dobírkou, upozorňujeme, že v případě nepřevzetí zásilky si nárokujeme vyžadovat vzniklé náklady na dopravu a balné.

 

IV. Cena zboží a platební podmínky

 

IV.1. Platbu celkové ceny budeme po kupujícím požadovat po uzavření smlouvy a před předáním zboží. Úhradu celkové ceny může kupující provést následujícími způsoby:

IV.1.1. Bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího 2202455061/2010, vedený u společnosti FIO banka (dále jen „účet prodávajícího"). Informace pro provedení platby kupujícímu zašleme v rámci potvrzení objednávky. Zboží je odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího.

V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná maximálně do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud kupující neuhradí celkovou cenu do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy, vyhrazujeme si objednávku ihned stornovat.

IV.1.2. Kartou online (Aktuálně neplatné!). V takovém případě probíhá platba přes platební bránu (bude doplněno při aktivaci služby), přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: (bude doplněno při aktivaci služby), V případě platby kartou online je celková cena splatná do (bude doplněno při aktivaci služby).

IV.1.3. Dobírkou (v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Hotovost přebírá od kupujícího dopravce, kupující hradí navíc poplatek za využití platby dobírkou uvedený v objednávkovém formuláři)

V takovém případě dojde k platbě při doručení zboží. V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí Zboží.

V tomto případě bude kupujícímu faktura vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a jejím zasláním zvoleným dopravcem na náš bankovní účet. (Zásilkovna – do 7 dnů od platby kupujícího dopravci; Česká pošta – do 3 dnů od platby kupujícího dopravci). V případě odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů může kupující vrátit již převzaté a zaplacené zboží na základě formuláře uvedeného níže v obchodních podmínkách.

 

IV.2. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána e-mailovou adresu kupujícího (v případě platby dobírkou platí podmínky viz IV.1.3.). Faktura bude kupujícímu téže dostupná v uživatelském úču.

IV.3. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem

IV.4. Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

IV.5. Vlastnické právo ke zboží na kupujícího přechází až poté, co zaplatí celkovou cenu a zboží převezme. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

IV.6. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit kupujícímu vybrat kterýkoliv způsob úhrady ceny zboží uvedený v odstavci IV.I.

IV.7. Zvolený způsob úhrady uvede kupující v objednávce. Zvolený způsob úhrady může kupující změnit pouze se souhlasem prodávajícího. Návrh na změnu způsobu úhrady provede kupující na adresu elektronické pošty prodávajícího.

IV.8. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 V. Přeprava a doručení zboží

 

V.1. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Prodávající zboží odešle nejpozději do 5 dnů ode dne splnění povinnosti kupujícího zaplatit cenu. V případě bezhotovostní platby je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od splnění povinnosti kupujícího zaplatit cenu, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:

V.1.1. Zaslání na místo určené kupujícím v objednávce prostřednictvím dopravce (Česká pošta – je-li v nabídce) a to v rámci území těchto států: Česká republika.
V.1.2. Dodání k osobnímu odběru na odběrné místo (Česká pošta, Zásilkovna jsou-li v nabídce), které si kupující může zvolit na e-shopu v rámci objednávky.

 

V.2. Náklady spojené s dodáním zboží jsou uvedeny na e-shopu. Náklady spojené s dodáním zboží jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na e-shopu.

V.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V.4. Po převzetí zboží od dopravce je povinnost kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a prodejci. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností kupujícího boží od dopravce převzít.

V.5.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, kdy kupující přeruší povinnost převzít zboží, nemá to za následek porušení naší povinnosti doručit zboží kupujícímu. Zároveň to, že zboží kupující nepřevezme, není odstoupení od smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím, případně Zboží uskladnit, za což nám od kupujícího náleží úplata ve výši 129 korun. Pokud se prodávající rozhodne odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy kupujícímu toto odstoupení doručíme. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla

V.6. Pokud je z důvodů vzniklých na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je povinností kupujícího nahradit prodávajícímu náklady spojené s tímto opakovaným doručením. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů kupujícímu zašleme na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

V.7. Prodávající, dopravce či provozovatel odběrného místa jsou oprávněni požadovat před odevzdáním zboží předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající, dopravce či provozovatel odběrného místa odmítnout zboží vydat.

V.8. Nebezpeční škody na zboží na kupujícího přechází v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy zboží nepřevezme. Nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku na kupujícího, kdy jste měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.

V.9.V případě, že zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti budeme kupujícího vždy informovat v případě:

V.9.1. Mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž kupujícímu vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží dodat.
V.9.2. Prodlení s dodáním zboží od dodavatele, přičemž kupujícímu prodejce vždy sdělí novou očekávanou dobu dodání.

 

 VI. Práva z vadného plnění

 

VI.1.Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. VI.7 podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

VI.1.1. Odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem.
VI.1.2. Je vhodné k účelu, pro který kupující požaduje a s nímž souhlasí prodávající.

VI.1.3. Je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá.

VI.1.4. Množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením.

VI.1.5. Je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů (jsou-li k dispozici) k použití, které může kupující rozumně očekávat.

VI.1.6. Prodlení s dodáním zboží od dodavatele, přičemž prodávající vždy sdělí kupujícímu novou očekávanou dobu dodání.

 

 

VI.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

VI.3. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VII.1, může kupující prodávajícímu takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu na adresy uvedené u identifikačních údajů prodejce. Pro reklamaci kupující využije vzorový formulář poskytovaný prodejcem, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez souhlasu prodejce změnit. Reklamaci prodejce vyřídí v souladu s uplatněným právem kupujícího z vadného plnění.

VI.4. Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:

VI.4.1. Na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží
VI.4.2. Na odstranění vady opravou zboží.

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

VI.5. Prodejce je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

VI.6. Dále kupující má právo na:

VI.6.1. Přiměřenou slevu z ceny.
VI.6.2. Odstoupení od smlouvy.

 

jestliže:

 

VI.6.3. Odmítne prodávající vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy.

VI.6.4. Se vada projeví opakovaně.

VI.6.5. Je vada podstatným porušením smlouvy.

VI.6.6. Je z prohlášení prodejce nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

VI.7. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

VI.8. V případě, že jsi vadu na zboží způsobil sám kupující, práva z vadného plnění tedy kupujícímu nenáleží.

VI.9. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

VI.10. Pro uplatnění reklamace kupujícímu. Musí kupující vyplnit a poslat prodejci (emailem a nebo s reklamovaným zbožím vytiskly a vyplněný reklamační formulář). Reklamační formulář (viz dále stránka reklamace a vrácení zboží) obsahuje především tyto informace

VI.10.1. datum, kdy kupující reklamaci uplatnil
VI.10.2. co je obsahem reklamace.

VI.10.3. jaký způsob vyřízení reklamace požaduje kupující
VI.10.4. kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

VI.10.5. číslo bankovního účtu kam prodejce případně může poslat platbu

 

VI.11. Nedohodne-li se prodejce a kupující na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní prodejce vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

VI.12. O vyřízení reklamace bude prodejce informovat kupujícího e-mailem či případně na telefonicky na kontaktní údaje uvedené v reklamačním formuláři. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího prodejci původní zboží vrátit.

 

VI.13. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat předmět prodeje kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

 

VI.14. V případě, že kupující je podnikatel, je povinností kupujícího oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

VI.15. V případě, že kupující je spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

 

VII. Řešení sporů se spotřebiteli

 

VII.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

VII.2. Prodávající tímto Spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

VII.3. Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 

VIII.1. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uvedeny v dokumentu „Zpracování osobních údajů“, který je dostupný na webové stránce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že dokument „Zpracování osobních údajů“ není součástí kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

 

 IX. Závěrečná ustanovení

 

IX.1. Pokud právní vztah kupujícího a prodávajícího obsahuje mezinárodní prvek (tedy například bude zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud kupující jsou však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena práva kupujících plynoucí z právních předpisů.

IX.2. Veškerou písemnou korespondenci si s kupujícím bude prodejce doručovat elektronickou poštou. E-mailová adresa prodejce je uvedena u identifikačních údajů prodejce. Prodejce bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes kterou prodejce kontaktoval.

IX.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody prodávajícího. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně kupující však bude prodejce informovat pouze v případě, že má kupující vytvořený uživatelský účet (aby tuto informaci měl v případě, že bude objednávat nové zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož prodejce a kupující nemá uzavřenou smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo kupujícímu na základě smlouvy má dodávat zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně zašleme kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od kupujícího do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží prodejce výpověď uzavřené smlouvy na pravidelné a opakované dodávky zboží, stávají se nové podmínky součástí smlouvy a uplatní se na další dodávku zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podá kupující, činí 2 měsíce.

IX.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodejce odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme prodejce a kupující  právo od smlouvy odstoupit.

IX.5. Přílohou podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (dále tyto formuláře můžete najít na e-shopu v sekci reklamace a vracení zboží

IX.6. Smlouva včetně podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Prodávající zpřístupní kupní smlouvu kupujícímu spotřebiteli na základě jeho písemné žádosti.

 

Některé definice pojmů

 

Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží.

Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.

Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu.

Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu.

Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi.

Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv.

Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující.

Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti 6.3.2023

 

Pokud chcete zboží zakoupené na našem e-shopu vrátit nebo reklamovat, veškeré potřebné informace včetně formuláře pro vrácení / reklamaci zboží naleznete ZDE.